Thanh Nhôm Trang Trí khuyến khích và đề nghị mọi thanh toán đều thông qua chuyển khoản vào tài khoản thuộc sở hữu của công ty dưới đây:

Bên thụ hưởng: NGUYỄN BÍCH NGỌC
Ngân hàng: Techcombank chi nhánh Hà Nội
Số tài khoản: 19035710031011

Trường hợp đặt biệt và giá trị nhỏ, chúng tôi linh hoạt chấp nhận thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua đơn vị thứ 3 được uỷ quyền bởi Thanh Nhôm Trang Trí.